പ്രവർത്തനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ
മികച്ച മണ്ഡലങ്ങളും ജില്ലകളും

Last Updated on 23/07/2023
Next Update on 02/10/2023

Malabar Zone Toppers


Constituency

1. Vengara
2. Mankada
3. Trikkarippur


District

1. Malappuram
2. Kasargod
3. Kannur

South Zone Toppers


Updating SoonCampaigns

Habeeb Student's cadet


South Zone(Haritha)

Subwing